Socialinių paslaugų centras – Lietuvos Respublikos Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga. Ji įkurta 2001 m. balandžio 1 d., užregistruota Šiaulių miesto savivaldybės taryboje, registro Nr. BDO 1-2. Juridinių asmenų registras, kodas – 145746984.

Įstaiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės atitinkamų ministerijų patvirtintais teisės aktais, reguliuojančiais įstaigos veiklą, Darbo kodeksu bei kitais galiojančiais teisės aktais, įstaigos nuostatais, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais, aprašais, taisyklėmis, kitais dokumentais,  taip pat visuotinai pripažintomis elgesio normomis ir papročiais.

Centro misija – teikti socialines paslaugas Šiaulių miesto gyventojams, kuriems būtina pagalba, užtikrinant asmens orumo nežeminančias sąlygas ir tenkinant būtinuosius poreikius.

Centro vizija – būti modernia, bendradarbiaujančia įstaiga, teikti kokybiškas socialines paslaugas Šiaulių miesto gyventojams ir efektyviai vykdyti jai priskirtas funkcijas

Centro tikslas – sudaryti žmogaus orumą nežeminančias gyvenimo sąlygas, kai žmogus pats nepajėgia to padaryti, bei padėti:

 • žmonėms su negalia integruotis į visuomenę;
 • teikti socialinę ir psichologinę paramą;
 • sudaryti sąlygas, padedančias klientams jaustis pilnaverčiams ir savarankiškiems;
 • kurti pasitikėjimo atmosferą tarp klientų ir darbuotojų;
 • sudaryti sąlygas nuolat kelti darbuotojų kvalifikaciją.

Centro uždaviniai:

 • Teikti bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas Socialinių paslaugų centre ir paslaugų gavėjų namuose, atsižvelgiant į asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį bei  užtikrinti teikiamų socialinių paslaugų kokybę.
 • Skatinti paslaugų gavėjų aktyvumą, padėti, kad jie patys galėtų pasirūpinti savimi ateityje, sudaryti sąlygas būti savarankiškiems, padėti išsaugoti ir atgauti fizines, psichines funkcijas arba išspręsti socialines problemas.
 • Įgyvendinti socialinius  projektus bei pavestas funkcijas, įtraukiant paslaugų gavėjus kartu priimti sprendimus, siekti pokyčio ir paslaugų kokybės gerinimo.
 •  Plėsti socialinių paslaugų įvairovę ir jų prieinamumą miesto bendruomenės nariams.

Centro vertybės:

 • Profesionalumas –  dirbame efektyviai, sparčiai ir kokybiškai. Kiekvieną darbą atliekame sąžiningai ir atsakingai, nuolat tobuliname savo profesinius įgūdžius, ieškome geriausio sprendimo, naujų darbo metodų bei formų, skatiname kūrybiškumą, siekiame tobulėti, trokštame žinių ir esame iniciatyvūs.
 • Bendradarbiavimas – esame atviri socialiniams partneriams, veikiame vieningai vardan bendro tikslo, dalijamės žiniomis ir patirtimi, diskutuojame ir geranoriškai padedame vienas kitam.
 •  Atsakingumas – mes esame atsakingi už savo darbus, sprendimus, savo teikiamų paslaugų kokybę. Dirbame taip, kad galėtume didžiuotis savo įstaiga ir jos veikla.
 • Pagarba žmogui – mes tikime, kad žmogus yra svarbiausia vertybė, siekiame išklausyti ir elgtis be išankstinio nusistatymo, esame jautrūs kito žmogaus nuomonei ir situacijai, tolerantiški, atviri sau ir visuomenei.
 •  Inovatyvumas– esame dinamiški ir pasiruošę pokyčiams, domimės naujovėmis ir jas skatiname, ieškome tobulėjimo sričių ir siekiame jas įgyvendinti.

Prioritetinės Socialinių paslaugų centro kryptys:

 • Užtikrinti kokybiškų socialinių paslaugų teikimą Šiaulių miesto gyventojams.
 • Sudaryti sąlygas asmeniui (šeimai) stiprinti ryšius su visuomene.
 • Sudaryti sąlygas geresnei asmenų gyvenimo kokybei, padėti įveikti socialinę atskirtį.

Centro klientai – asmenys, sulaukę 18-os metų:

 • Socialinės rizikos vaikai ir jų šeimos
 • Suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos
 • Senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos
 • Socialinės rizikos suaugę asmenys ir jų šeimos
 • Socialinę riziką patiriančios šeimos
 • Kiti asmenys ir šeimos

Centras teikia bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas:

Bendrosios socialinės paslaugos yra atskirtos, be nuolatinės specialistų priežiūros teikiamos paslaugos. Bendrųjų socialinių paslaugų tikslas – ugdyti ar kompensuoti asmens gebėjimus savarankiškai rūpintis asmeniniu gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime:

 • Informavimas – reikalingos informacijos apie socialinę pagalbą suteikimas.
 • Konsultavimas – socialinio darbuotojo teikiama paslauga, kuria kartu su asmeniu analizuojama asmens (šeimos) probleminė situacija ir ieškoma veiksmingų problemos sprendimo būdų.
 • Tarpininkavimas ir atstovavimas – pagalbos asmeniui (šeimai) suteikimas, sprendžiant įvairias asmens (šeimos) problemas, tarpininkaujant tarp asmens (šeimos) ir jo aplinkos (kitų institucijų, specialistų, asmenų).
 • Maitinimo organizavimas – pagalba asmenims (šeimoms), kurie dėl nepakankamo savarankiškumo ar nepakankamų pajamų nepajėgia maitintis namuose.
 • Aprūpinimas būtiniausiais  daiktais (drabužiais, avalyne) – būtiniausių drabužių, avalynės ir kitų reikmenų skurstantiems teikimas.
 • Transporto organizavimas – teikiama paslauga pagal poreikius asmenims, kurie dėl negalios, ligos ar senatvės turi judėjimo problemų ir dėl to ar dėl nepakankamų pajamų negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu.
 • Sociokultūrinės paslaugos – laisvalaikio organizavimo paslaugos, teikiamos siekiant išvengti socialinių problemų, mažinant socialinę atskirtį, aktyvinant bendruomenę; jas teikiant, asmenys (šeimos) gali bendrauti, dalyvauti grupinio socialinio darbo užsiėmimuose, užsiimti mėgstama veikla.
 • Asmens higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas – teikiama pagalba asmenims (šeimoms), kurie dėl nepakankamų pajamų ar skurdo negali (neturi galimybės) pasirūpinti savo higiena ir pan.
 • Kitos bendrosios socialinės paslaugos – socialinės paslaugos organizuojamos, atsižvelgiant į specifinius gyventojų poreikius. Prie kitų bendrųjų socialinių paslaugų gali būti priskiriamos vienkartinės paslaugos.

Paslaugų teikimo trukmė/dažnumas priklauso nuo asmens socialinių paslaugų poreikio.

Specialiosios socialinės paslaugos yra visuma paslaugų, teikiamų asmeniui (šeimai). Specialiosios paslaugos skirstomos į socialinę priežiūrą ir socialinę globą. Socialinė priežiūra yra visuma paslaugų, kuriomis asmeniui (šeimai) teikiama kompleksinė, bet nuolatinės specialistų priežiūros nereikalaujanti pagalba:

Socialinės priežiūros paslaugos:

 • Pagalba į namus – teikiamos asmens namuose paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje.
 • Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas – teikiamos paslaugos asmenims (šeimoms) dienos metu, siekiant palaikyti ir atstatyti savarankiškumą, atliekant įvairias visuomeniniame ar asmeniniame (šeimos) gyvenime reikalingas funkcijas.
 • Apgyvendinimas nakvynės namuose – laikinas nakvynės, socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo bei kitų būtinųjų paslaugų (asmens higienos, buitinių ir kt.) suteikimas asmenims, neturintiems gyvenamosios vietos ar dėl kitų priežasčių negalintiems ja naudotis, siekiant atkurti savarankiškumą, prarastus socialinius ryšius ir padėti integruotis į visuomenę
 • Laikinas apgyvendinimas – nakvynės ir būtinųjų paslaugų (asmens higienos, buitinių) suteikimas asmenims krizių atvejais ar dėl šeimoje iškilusių problemų, dėl kurių iškyla grėsmė asmens sveikatai ar gyvybei
 • Pagalba globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams ir šeimynų dalyviams ar besirengiantiems jais tapti – pagalba budintiems globotojams, esant poreikiui ir galimybėms, globėjams (rūpintojams), šeimynos dalyviams globos centras organizuoja laikino atokvėpio paslaugas, kurios teikiamos budinčio globotojo, globėjo (rūpintojo), šeimynos dalyvio ir globos centro rašytiniu susitarimu. Teikiant laikino atokvėpio paslaugą, globotojo (rūpintojo) globojamas (rūpinamas), budinčio globotojo prižiūrimas vaikas negali būti apgyvendinamas institucijoje
 • Vaikų dienos socialinė priežiūra – dienos socialinės priežiūros paslaugos, kuriomis siekiama ugdyti vaiko ir jo šeimos narių socialinius bei gyvenimo įgūdžius

Socialinės globos paslaugos (visuma paslaugų, kuriomis asmeniui (šeimai) teikiama kompleksinė, nuolatinės priežiūros reikalaujanti pagalba):

 • Dienos socialinė globa ir slauga asmens namuose  visuma paslaugų, kuriomis asmeniui, turinčiam sunkią negalią, teikiama nuolatinės priežiūros ir slaugos reikalaujanti pagalba dienos metu.

Paslaugų teikimo dažnumas priklauso nuo konkrečios paslaugos ir nuo individualaus asmens (šeimos) tos paslaugos poreikio.

Centras atlieka šias funkcijas:

 • Teikia Centre bendrąsias socialines paslaugas (konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, maitinimo organizavimo, aprūpinimo būtiniausiais drabužiais ir avalyne, transporto organizavimo, sociokultūrines, asmeninės higienos ir priežiūros organizavimo, kitas bendrąsias).
 • Teikia socialinės priežiūros paslaugas (pagalbos į namus, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo, laikino apnakvindinimo, psichosocialinės pagalbos, apgyvendinimo nakvynės namuose ir krizių centruose).
 • Nustato asmenų (šeimos) socialinių paslaugų poreikį.
 • Vertina asmens (šeimos) finansines galimybes mokėti už socialines paslaugas ir nustatyto asmens (šeimos) mokėjimo už socialines paslaugas dydį.
 • Vertina asmens galimybes pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus savarankiškai ar naudojantis pagalba konkrečioje srityje ir parengia išvadą.
 • Informuoja ir konsultuoja Šiaulių miesto gyventojus apie teikiamas paslaugas, analizuoja ir rekomenduoja klientams reikiamą pagalbą.
 • Organizuoja būsto ir aplinkos pritaikymo asmenų su negalia poreikiams programų įgyvendinimą.
 • Organizuoja ir (ar) aprūpina asmenis su negalia techninės pagalbos priemonėmis;
 • Teikia socialinės priežiūros paslaugas šeimoms.
 • Vykdo atvejo vadybos taikymą ir inicijavimą, atvejo nagrinėjimą, pagalbos šeimai poreikių vertinimą, pagalbos plano sudarymą ir įgyvendinimą, šeimos stebėseną, pagalbos plano peržiūrą, atvejo vadybos proceso užbaigimą.
 • Teikia integralios pagalbos (socialinės globos ir slaugos) asmens namuose paslaugas.
 • Teikia dienos socialinės priežiūros ir ugdymo paslaugas vaikams (Vaikų dienos centre) ir jų šeimos nariams, gina vaikų teises, padeda vaikams adaptuotis šeimoje ir visuomenėje.
 • Bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis, įstaigomis.
 • Suveda duomenis apie suteiktas paslaugas į Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą (SPIS).
 • Vykdo budinčių globotojų, socialinių globėjų, globėjų giminaičių, įtėvių, šeimynų dalyvių pasirengimo globoti (rūpintis), prižiūrėti vaikus, įvaikinti ir bendruomeninių vaikų globos namų socialinių darbuotojų (socialinių pedagogų) pasirengimo dirbti šiose įstaigose mokymus pagal Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus patvirtintas Globėjų ir įtėvių mokymo ir konsultavimo programą.
 • Parenka vaikui socialinį globėją, globėją giminaitį ir teikia jo kandidatūrą teisės aktų nustatyta tvarka.
 • Koordinuoja pagalbos teikimą vaikams, globojamiems (rūpinamiems) socialinių globėjų, globėjų giminaičių, šeimynų, ir socialiniams globėjams, globėjams giminaičiams, šeimynų dalyviams ir teikia jiems psichosocialinę, konsultacinę ar kitą pagalbą. Šios paslaugos gali būti teikiamos ir įtėviams jų pačių prašymu.
 • Vertina socialinio globėjo, globėjo giminaičio vykdomos veiklos kokybę teisės aktų nustatyta tvarka.
 • Vykdo Globos centro funkcijas: siekia užtikrinti, kad visiems įvaikintiems vaikams, socialinių globėjų, globėjų giminaičių globojamiems (rūpinamiems) vaikams, šeimynų dalyvių globojamiems (rūpinamiems) vaikams bei globėjams (rūpintojams) nesusijusiems giminystės ryšiais, globėjams giminaičiams, įtėviams ar asmenims, ketinantiems jais tapti ir bendruomeniniams vaikų globos namams ir jų darbuotojams būtų prieinama ir suteikiama reikalinga konsultacinė, psichosocialinė, teisinė ir kita pagalba, siekiant tinkamo vaiko, įvaikio ugdymo ir auklėjimo šeimai artimoje aplinkoje.
 • Vykdo kitas įstatymų ir teisės aktų jam nustatytas funkcijas.

Graphic1

Tilžės g. 63 B, LT-78166 Šiauliai
Tel. (8 41) 55 30 82
El. paštas  info@siauliuspc.lt

Informacija atnaujinta 2021-04-19