Siekiant sudaryti galimybes spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, padėti įveikti socialinę atskirtį bei užkirsti kelią asmens, šeimos, bendruomenės socialinėms problemoms kilti, sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti ar stiprinti gebėjimus, ir taip pat visuomenės socialiniam saugumui užtikrinti 2021 metais pradėtos teikti naujos paslaugos:

LAIKINO ATOKVĖPIO paslauga slaugomų arba nuolatinės priežiūros reikalaujančių vaikų bei suaugusių žmonių su negalia artimiesiems (šeimos nariams (tėvams (įtėviams), vaikams (įvaikiams), broliui, seseriai ir/ar jų sutuoktiniams, asmens sutuoktiniui arba asmeniui, su kuriuo asmuo bendrai gyvena neįregistravęs santuokos ir kt.) ir globėjams (rūpintojams), kurie gyvena kartu ir jį augina, prižiūri ir (ar) globoja (rūpina).

Laikino atokvėpio paslaugos yra vystomos norint padėti žmones su negalia ir senyvo amžiaus asmenis prižiūrintiems artimiesiems derinti asmeninį bei visuomeninį gyvenimą su artimojo slauga bei priežiūra. Prioritetas pirmiausia teikiamas asmenims su sunkia negalia ir nuolatinės slaugos arba nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikiu, taip pat jeigu šeimoje gyvena kitas asmuo, kuris arba serga lėtinėmis ligomis, arba yra vaikas iki 14 metų, arba pats turi negalią. Toliau prioritetų sąraše yra vieniši žmones su negalia ir senyvo amžiaus asmenis prižiūrintys asmenys, taip pat atsižvelgiama, jeigu asmeniu tampa sunku pasirūpinti dėl pasikeitusios darbotvarkės arba ištikusios krizės (artimojo netekties, sveikatos problemų, komandiruočių, atostogų, skyrybų ir kt.).

Žmones su negalia ir senyvo amžiaus asmenis prižiūrintys artimieji gali derinti laikino atokvėpio formas pagal savo poreikius – vieną kartą rinktis pagalbą namuose, kitą kartą – dienos globą arba trumpalaikę globą. Svarbiausia, kad bendra paslaugų trukmė vienai šeimai per metus negali viršyti 720 valandų.

KAS GALI PRAŠYTI LAIKINO ATOKVĖPIO?

Laikino atokvėpio paslaugos vaikų su negalia iki 18 m. artimiesiems teikiamos, jeigu:

– vaikui nustatytas neįgalumo lygis + specialusis nuolatinės slaugos poreikis.

– vaikui nustatytas didelių ar vidutinių poreikių lygis + specialusis nuolatinės slaugos poreikis arba specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis.

Šias paslaugas teikia kompleksinių paslaugų namai ,,Alka“,

Laikino atokvėpio paslaugos suaugusio asmens su negalia ar senyvo amžiaus artimiesiems, kurie gyvena kartu ir globoja asmenį, teikiamos, jeigu:

– asmeniui su negalia nustatytas 55 proc. ar mažesnis darbingumo lygis;

– asmeniui su negalia arba senyvo amžiaus žmogui nustatytas didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis + specialusis nuolatinės slaugos poreikis arba specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis.

KAS TEIKIA LAIKINO ATOKVĖPIO PASLAUGAS?

Laikino atokvėpio paslaugos vaikų su negalia iki 18 m. artimiesiems teikia kompleksinių paslaugų namai ,,Alka“,

Laikino atokvėpio paslaugas suaugusio asmens su negalia ar senyvo amžiaus artimiesiems Šiaulių globos namai.

Būtina pažymėti tai, kad kai paslaugos teikiamos namuose, artimieji turi arba suteikti visas prižiūrimam ar slaugomam asmeniui būtinas priemones arba apmokėti išlaidas už maistą, higienos priemones, įvairių įstaigų lankymą. Pačiam darbuotojui taip pat turi būti sudaromos sąlygos darbui, maitinimuisi, o jei reikia likti nakvoti – miegui.

Vaiko ar suaugusio asmens su negalia artimieji dėl laikino atokvėpio turi pateikti prašymą savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriui. Laikino atokvėpio paslaugos poreikį nustato socialinis darbuotojas. Priimtas sprendimas dėl laikino atokvėpio paslaugų suteikimo galioja 24 mėnesius. Tai reiškia, kad šeima dvejus metus be jokių papildomų rūpesčių gali naudotis laikino atokvėpio paslaugomis: planuoti asmeninį ir darbinį gyvenimą, išvykas, jai nereikia nuolat kreiptis į savivaldybę.

KIEK KAINUOJA LAIKO ATOKVĖPIO PASLAUGA?

Laikino atokvėpio paslaugos yra iš dalies mokamos, ir mokėjimo dydis priklauso nuo negalią turinčio suaugusio asmens ar vaiko pajamų (paprastai negalią turintys asmenys gali gauti tikslines kompensacijas, šalpos pensijas arba netekto darbingumo pensijas):

Pagalba į namus – iki 20 proc. negalią turinčio asmens pajamų.
Dienos arba trumpalaikė globa institucijoje – iki 50 proc. asmens pajamų.

Išsamią informaciją teikia Socialinių paslaugų skyrius šiais telefonais:
Dėl Laikino atokvėpio paslaugos vaikų su negalia iki 18 m. artimiesiems – 8 41 386484
Dėl Laikino atokvėpio paslaugas suaugusio asmens su negalia ar senyvo amžiaus artimiesiems – 8 41 386483.
 

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos
Žmonių gerovės ir ugdymo departament
Socialinių paslaugų skyrius