Jau­kus ir šil­tas Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės so­cia­li­nių pa­slau­gų cent­ro Vai­kų die­nos cent­ras įsi­kū­ręs Sto­ties gat­vė­je, Šiau­liuo­se. Vi­dur­die­nį po pa­mo­kų čia pra­de­da rink­tis vai­kai. Žai­džia, ruo­šia pa­mo­kas, val­go pa­va­ka­rius, įsi­tai­so ant pa­to­gių sėd­mai­šių ar so­fos pail­sė­ti. “Čia kaip na­muo­se, tik ra­miau”, – sa­ko vai­kai.

Vai­kų die­nos cent­ro va­do­vė Svet­la­na Balt­ru­šai­tie­nė ap­ro­do cent­ro pa­tal­pas. Erd­vi kla­sė su kom­piu­te­riais, gau­sy­bė įvai­rių sta­lo žai­di­mų, kny­gų, pie­ši­mo prie­mo­nių. Čia vai­kai ruo­šia pa­mo­kas, žai­džia. Poil­sio kam­ba­ry­je sto­vi pa­to­gi so­fa, fo­te­liai, ke­le­tas sėd­mai­šių, ant ku­rių vai­kai įsi­tai­sę ga­li pail­sė­ti ir net nu­snūs­ti. Yra ir ne­di­de­lė vi­tuvėlė, ku­rio­je vai­kai, pa­de­da­mi dvie­jų cent­re dir­ban­čių va­do­vių, ruo­šia ar­ba­tą, kepasi picą ar karš­tų su­muš­ti­nių, ga­mi­na­si vai­sių sa­lo­tas. Cent­re yra ir me­to­di­nis kabi­ne­tas, kuria­me vyks­ta psi­cho­lo­gės už­siė­mi­mai ne tik cent­rą lan­kan­tiems vai­kams, bet ir jų tėvams.

Į pa­čia­me mies­to cent­re įsi­kū­ru­sį Vai­kų die­nos cent­rą vai­kai po pa­mo­kų sku­ba iš įvairių mies­to ra­jo­nų. “Atei­na vai­kai ir iš pie­ti­nio ra­jo­no, ir iš Zok­nių, vi­si lau­kia­mi, – sa­ko pa­šne­ko­vė. – Vai­kams, ku­rie au­ga so­cia­liai rem­ti­no­se, glo­bė­jų šei­mo­se, atvykimas į Vai­kų die­nos cent­rą mies­to au­to­bu­sais yra ne­mo­ka­mas.”

“Bū­na, kad mū­sų cent­rą lan­kan­tis vai­kas at­si­ve­da ir kla­sės drau­gą. Paaiš­ki­na­me, kad jis ga­li lan­ky­ti, ta­čiau tė­vai tu­ri at­vyk­ti į Vai­kų die­nos cent­rą ir pa­ra­šy­ti pra­šy­mą. Nes­kirs­to­me vai­kų, ku­rie au­ga so­cia­liai rem­ti­no­se šei­mo­se, ku­rie – ne, jei atei­na, vadi­na­si, vai­kui rei­kia pa­gal­bos, pa­ra­mos. O gal tie­siog ne­si­no­ri vie­nam na­muo­se būti, kol tė­vai iš dar­bo pa­reis”, – ti­ki­na va­do­vė.

Pa­sak S. Balt­ru­šai­tie­nės, sten­gia­ma­si, kad vai­kai gau­tų vis­ko, ko jiems trūks­ta namuo­se. Čia tei­kia­ma vi­sa­pu­siš­ka pa­ra­ma ir prie­žiū­ra: vai­kai pa­mai­ti­na­mi šil­tu mais­tu, pa­de­da­ma ruoš­ti na­mų dar­bus, or­ga­ni­zuo­ja­mas tu­ri­nin­gas lais­va­lai­kis. Vaikais nuo­šir­džiai rū­pi­na­si va­do­vės, tal­ki­na ir sa­va­no­riai.

Šur­mu­lys Vai­kų die­nos cent­re ne­ty­la iš­ti­sus me­tus. Pra­si­dė­jus moks­lo me­tams, pagrin­di­nis va­do­vių tiks­las, kad vai­kai tin­ka­mai pa­ruoš­tų pa­mo­kas. Dau­gu­ma Vai­kų die­nos cent­rą lan­kan­čių vai­kų tu­ri emo­ci­jų ir el­ge­sio su­tri­ki­mų, mo­ko­si pa­gal palengvin­tą mo­ky­mo­si pro­gra­mą, to­dėl ir pa­gal­bos ruo­šiant na­mų dar­bus rei­kia daugiau. Cent­ro va­do­vės glau­džiai bend­ra­dar­biau­ja su vai­kų mo­ky­to­jais, ga­vus tė­vų su­ti­ki­mą, tu­ri ga­li­my­bę pri­si­jung­ti prie elekt­ro­ni­nio die­ny­no ir ma­ty­ti, kas už­duo­ta namų dar­bų ar­ba ko­kių mo­ky­mo­si da­ly­kų re­zul­ta­tai ypač pra­sti ir pa­gal­bos rei­kia daugiau.

“Va­sa­rą ga­li­me at­si­pa­lai­duo­ti nuo moks­lų, pa­ke­liau­ti. Vai­kams la­bai pa­tin­ka pažintinės eks­kur­si­jos, ku­rių me­tu ga­li su­si­pa­žin­ti su ša­lies is­to­ri­ja, pa­si­gro­žė­ti nuosta­bia Lie­tu­vos gam­ta, – sa­ko S. Balt­ru­šai­tie­nė. – Eks­kur­si­jos me­tu vi­sa­da stengia­mės su­da­ly­vau­ti ko­kio­je nors val­gio ga­mi­ni­mo edu­ka­ci­jo­je ir sa­vo­mis rankomis pa­si­ga­min­ti pa­tie­ka­lą. Pa­vyz­džiui, šią va­sa­rą bu­vo­me Pa­ne­vė­žio ra­jo­ne Upy­tės tra­di­ci­nių ama­tų cent­re, kur mo­kė­mės se­no­vi­nių šei­mos tra­di­ci­jų bei skanavome sa­vo ran­ko­mis da­ry­tų vir­ti­nu­kų su varš­ke.”

Vai­kų die­nos cent­ro va­do­vėms kas­dien rū­pi, kad vai­kai bū­tų pa­val­gę, pail­sė­ję, švarūs. “Ne vi­si vai­kai na­muo­se tu­ri ga­li­my­bę iš­si­mau­dy­ti. Vai­kų die­nos cent­re yra du­šas, juo ga­li pa­si­nau­do­ti karš­to van­dens na­muo­se ne­tu­rin­tys vai­kai. Bū­na, kad atei­na įply­šu­siais dra­bu­žiais, kiau­rais ba­tais. Jei­gu ga­li­me, su­siu­va­me, įsiu­va­me ištrū­ku­sią sa­gą. Jei­gu neį­ma­no­ma pa­tai­sy­ti, va­do­vės ša­lia esan­čio­je lab­da­ros dalinimo pa­tal­po­je pa­ren­ka vai­kams ir dra­bu­žių, ir ba­tų”, – pa­sa­ko­ja Svet­la­na.

Vai­kų die­nos cent­re vai­kai val­go pa­va­ka­rius, o li­ku­sį mais­tą ga­li par­si­neš­ti na­mo va­ka­rie­nei. Šv. Ka­lė­dų bei Ve­ly­kų pro­ga Cent­ro va­do­vės su­ruo­šia mais­to pa­ke­tus Vai­kų die­nos cent­rą lan­kan­čių vai­kų šei­moms.

“Dau­ge­lis šei­mų, ku­rių vai­kai lan­ko mū­sų cent­rą, tu­ri so­cia­li­nių sun­ku­mų, sto­ko­ja sa­va­ran­kiš­ku­mo, men­ki tė­vys­tės įgū­džiai. Sie­kiant šiuos įgū­džius stip­rin­ti, Vai­kų die­nos cent­re dir­ban­ti psi­cho­lo­gė tė­vams ve­da po­zi­ty­vios tė­vys­tės įgū­džių ug­dy­mo mokymus, ku­rių me­tu tė­vai mo­ko­mi, kaip tin­ka­mai au­gin­ti vai­kus, stip­ri­na­mas tė­vų sa­va­ran­kiš­ku­mas. Tė­vams su­tei­kia­me ga­li­my­bę pa­si­nau­do­ti kla­sės kom­piu­te­riais, mo­ko­me, kaip tei­sin­gai pa­ra­šy­ti sa­vo gy­ve­ni­mo ap­ra­šy­mą, nu­siųs­ti darb­da­viui”, – sako S. Balt­ru­šai­tie­nė.

Va­do­vė džiau­gia­si, kad Vai­kų die­nos cent­ro veik­las fi­nan­suo­ja ne tik So­cia­li­nės apsau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja, bet re­mia ir Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė bei lab­da­ros ir pa­ra­mos fon­das “Lais­vės var­tai”. Cent­ras tu­ri ir ne­ma­žai sa­va­no­rių iš Didžd­va­rio gimna­zi­jos, S. Son­dec­kio me­nų gim­na­zi­jos, “Ju­ven­tos” pro­gim­na­zi­jos. Sa­va­no­riai orga­ni­zuo­ja vai­kams įdo­mias veik­las, pa­de­da ruoš­ti pa­mo­kas, tal­ki­na va­do­vėms orga­ni­zuo­jant šven­ti­nius ren­gi­nius.

Vai­kų die­nos cent­ras ak­ty­viai bend­ra­dar­biau­ja su Kur­šė­nų Vai­kų die­nos cent­ru “Eterna Vi­ta”, vyks­ta vie­ni pas ki­tus į sve­čius, vai­kai su­si­drau­ga­vę bend­rau­ja socialiniuo­se tink­luo­se. “Drau­gau­ja­me ir su ki­tais Šiau­lių mies­to Vai­kų die­nos centrais. Šiais me­tais pir­mą kar­tą da­ly­va­vo­me bend­ra­me ren­gi­ny­je, skir­ta­me Vai­kų gy­ni­mo die­nai pa­mi­nė­ti. Vi­si kar­tu sma­giai lei­do­me lai­ką ir ti­ki­mės, kad toks ren­gi­nys atei­ty­je taps tra­di­ci­ja”, – pa­sa­ko­ja S. Balt­ru­šai­tie­nė.

Pa­sak va­do­vės, Vai­kų die­nos cent­rai yra sva­ri pa­ra­ma tė­vams: jie ga­li dirb­ti ir bū­ti ramūs, kad jų vai­kas sau­gus, pa­val­gęs ir tu­ri­nin­gai lei­džia lai­ką: pa­ruo­šia pa­mo­kas, žai­džia, už­sii­ma kū­ry­ba, su­si­ran­da nau­jų drau­gų.

Šiaulių krašto 2019 m. spalio 21 d. straipsnis
https://www.skrastas.lt/aktualijos/vaiku-dienos-centras-tarsi-antri-namai