mmmkkk

 

„Šiaulių miesto gyventojų, slaugančių artimuosius, socialinės atskirties mažinimas“

 Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-04-0004

2018 m. liepos 27 d. VšĮ Šiaulių darbo rinkos mokymo centras su Europos socialiniu fondu pasirašė iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-04-0004 „Šiaulių miesto gyventojų, slaugančių artimuosius, socialinės atskirties mažinimas“ sutartį.

Šį projektą VšĮ Šiaulių darbo rinkos mokymo centras įgyvendins kartu su partneriais:  Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centru, Šiaulių miesto neįgaliųjų draugija ir Šiaulių inkstų ligomis sergančiųjų draugija „Atgaja“ .

Projekto tikslas – asmenims, slaugantiems ligonius, sudaryti  palankias sąlygas dalyvauti bendruomenės gyvenime, įgyjant rinkoje paklausią specialybę, kad galėtų lengviau integruotis į darbo rinką.

Projekto tikslinė grupė – ekonomiškai neaktyvūs asmenys*, kurie prižiūri/slaugo savo artimuosius., netiesioginė tikslinė grupė – savanoriai, kurie įgys praktinių įgūdžių savanoriaudami pagal savanoriškos veiklos sutartį.

Tikslui pasiekti bus vykdomas neformalus profesinis mokymas, kuriame dalyvaus 20 tikslinės grupės narių. Asmenys galės rinktis iš 8 neformalių mokymo programų: floristo, siuvėjo, B kategorijos vairuotojo, kasininko, kompiuterinio raštingumo, virėjo, konditerio, meno dirbinių iš odos gamintojo. Prieš pasirenkant profesiją, bus vykdomas profesinis orientavimas ir konsultavimas, kurio metu su kiekvienu projekto tikslinės grupės dalyviu dirbs psichologas, socialinis darbuotojas, profesijos mokytojai. Kol asmenys, slaugantys ligonius mokysis, ligonius prižiūrės savanoriai.

Planuojami rezultatai: 20 asmenų, slaugančių artimuosius, įgys rinkoje paklausią specialybę o 15 savanorių įgys praktinių įgūdžių savanoriaudami.

*Ekonomiškai neaktyvus asmuo – asmuo, kuris nėra teritorinėje darbo biržoje registruotas kaip bedarbio statusą ar sustabdytą bedarbio statusą turintis asmuo ir kuris atitinka visas šias sąlygas:

  1. yra darbingas;
  2. nedirba pagal darbo sutartis ir darbo santykiams prilygintų teisinių santykių pagrindu;
  3. nesiverčia individualia veikla;
  4. neturi ūkininko statuso ar nėra ūkininko partneris, ar žemės ūkio veiklos subjektas ir (arba) yra atostogose vaikui prižiūrėti (iki vaikui sukaks treji metai).