Apgyvendinimas nakvynės namuose – laikinas nakvynės, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo bei kitų būtinųjų paslaugų (asmeninės higienos, buitinių ir kt.) suteikimas asmenims, neturintiems gyvenamosios vietos ar dėl patirto smurto, prievartos ar kitų priežasčių negalintiems ja naudotis, siekiant atkurti savarankiškumą, prarastus socialinius ryšius ir padėti integruotis į visuomenę.

Paslaugos sudėtis:

 • laikinas apgyvendinimas;
 • informavimas;
 • konsultavimas;
 • tarpininkavimas ir atstovavimas;
 • kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas;
 • darbinių įgūdžių skatinimas;
 • asmens higienos paslaugų organizavimas ir kitos paslaugos reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį.

Paslaugos trukmė – iki 12 mėn. ir ilgiau, pritarus Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro Socialinių paslaugų teikimo komisijai.

Laikino apnakvindinimo paslauga – tai nakvynės ir būtinųjų paslaugų (asmens higienos, buitinių) suteikimas asmenims, kurie yra benamiai, piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar toksinėmis medžiagomis, esant krizinei situacijai ir pan., kai, nesuteikus šių paslaugų, iškyla grėsmė asmens sveikatai ar gyvybei.

Paslaugos sudėtis:

 • informacijos apie socialinę paramą teikiančias įstaigas teikimas, konsultacijos apie socialines paslaugas, jų ypatumus, galimybę gauti paslaugą;
 • informacijos apie įstaigas, galinčias padėti spręsti asmeniui iškilusias socialines, sveikatos problemas, teikimas;
 • tarpininkavimas ir atstovavimas, padedant asmenims spręsti sveikatos problemas, tvarkant dokumentus, esant galimybei padėti apsirūpinti būtiniausiais drabužiais ir avalyne;
 • nakvynės suteikimas;
 • minimalios asmeninės higienos paslaugų organizavimas (prausyklos, dušas);
 • minimalių buitinių paslaugų organizavimas (virtuvėlė su indais, skalbimo mašina);
 • esant poreikiui, sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas, apsaugos organizavimas.

Asmens (šeimos) krizių atveju, kai tarpininkauja policija, sveikatos priežiūros įstaigos ar Šiaulių miesto savivaldybės institucijos – paslaugos trukmė iki 7 parų.

Teisę gauti apgyvendinimo nakvynės ir laikino apnakvindinimo paslaugas turi:

 • Lietuvos Respublikos piliečiai, deklaravę gyvenamąją vietą Šiaulių mieste.
 • Užsieniečiai, taip pat asmenys be pilietybės, turintys leidimą nuolat ar laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje ir deklaravę gyvenamąją vietą Šiaulių mieste.
 • Kiti asmenys, esant ekstremaliai situacijai, kai iškyla grėsmė asmens sveikatai ar gyvybei.

Mokėjimo už apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugą dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens (šeimos) pajamas.

 •  Asmuo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą apgyvendinimo paslaugą moka pagal asmens finansines galimybes apskaičiuotą mokėjimo už paslaugą dydį pinigine išraiška. Asmens už paslaugą mokamas dydis skaičiuojamas pagal realias asmens pajamas, gaunamas po atskaitymų, pagal vykdomuosius dokumentus.

 • Asmuo už apgyvendinimo paslaugą moka 20 procentų asmens pajamų. Asmens (šeimos) mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą apgyvendinimo paslaugą dydis neturi viršyti 80 procentų asmens (šeimos) pajamų.

 • Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro Socialinių paslaugų teikimo komisija turi teisę, esant objektyvioms priežastims, sumažinti ar atidėti mokėjimą už apgyvendinimo paslaugą konkrečiam laikotarpiui.

 • Mokėjimo už trumpiau nei vieną kalendorinį mėnesį teikiamą apgyvendinimo paslaugą dydis nustatomas proporcingai teikiamos apgyvendinimo paslaugos trukmei.

 • Už laikotarpį, kai paslaugų gavėjas gydosi stacionariose gydymo ar reabilitacijos įstaigose, apgyvendinimo  mokesčio mokėti nereikia.
 •  Asmens (šeimos) krizių atveju, kai tarpininkauja policija, sveikatos priežiūros įstaigos ar Šiaulių miesto savivaldybės institucijos, paslauga 7 paras teikiama nemokamai.
 • Laikino apnakvindinimo paslaugos, kai jos teikiamos suaugusiems socialinės rizikos asmenims, benamiams, piktnaudžiaujantiems alkoholiu ir pan., esant krizinei situacijai ir kai, nesuteikus šių paslaugų iškyla grėsmė asmens sveikatai ar gyvybei, teikiamos nemokamai.

Socialinių paslaugų teikimas gali būti sustabdytas arba nutrauktas Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro Socialinių paslaugų teikimo komisijos sprendimu paaiškėjus, kad asmuo, kuris kreipėsi socialinių paslaugų, sąmoningai pateikė neteisingą informaciją socialinių paslaugų poreikiui nustatyti arba dirbtinai pablogino sąlygas, norėdamas gauti socialines paslaugas, piktnaudžiavo paslauga, nesilaikė sutartyje nurodytų reikalavimų ir Laikino apgyvendinimo tarnybos vidaus tvarkos taisyklių.

Paslaugų teikimo sutartis gali būti pratęsta Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro Socialinių paslaugų teikimo komisijos sprendimu.

Asmenys, pageidaujantys gauti apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugą, dėl šios paslaugos kreipiasi į Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro Socialinių paslaugų teikimo komisiją (Stoties g. 9 C) ir pateikia:

 • užpildytą (gali būti pildoma vietoje) prašymo-paraiškos socialinėms paslaugoms gauti formą (SP-8 forma, patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro (toliau – socialinės apsaugos ir darbo ministras);
 • užpildytas (gali būti pildoma vietoje) duomenų apie šeimos sudėtį, šeimos narių veiklos pobūdį ir jų socialinę padėtį formas (SP-1, SP-2 formos, patvirtintos socialinės apsaugos ir darbo ministro);
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą gyventi Lietuvoje (ne Europos Sąjungos valstybių piliečiams);
 • pažymą apie sveikatos būklę (pulmonologo, psichiatro, odos ir veneros ligų dispanserio). Jei asmuo, gyvenantis Laikino apgyvendinimo tarnyboje, prašo pratęsti sutartį, ši pažyma nuo jos išdavimo datos galioja vienerius metus;
 • gyvenamosios vietos deklaracijos pažymą (jei nėra duomenų registre);
 • neįgaliojo pažymėjimą (jei asmeniui nustatytas neįgalumas);
 • pažymą apie asmens paleidimą iš laisvės atėmimo, kardomojo kalinimo vietos, socialinės ir psichologinės reabilitacijos įstaigos, psichiatrijos ligoninės ir kitų dokumentų (jei asmeniui tokie dokumentai buvo išduoti);
 • kitus dokumentus, reikalingus asmens socialinių paslaugų poreikiui nustatyti.

Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro laikino apgyvendinimo tarnybos laikino apnakvindinimo vidaus tvarkos taisyklės

Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro laikino apgyvendinimo tarnybos apgyvendinimo nakvynės namuose vidaus tvarkos taisyklės 

Laikino apnakvindinimo paslaugos teikiamos adresu Pakruojo g. 41, Šiauliai.

Informacija apie apgyvendinimo nakvynės namuose ir laikino apnakvindinimo paslaugas teikiama Tel.: (8 41) 54 59 54

Atnaujinta 2019-05-06