Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro veiklos sritys
  • Informuoja ir konsultuoja Savivaldybės teritorijos gyventojus socialinių paslaugų teikimo klausimais.
  • Organizuoja ir teikia nemokamas, iš dalies ar visiškai mokamas socialinės pagalbos namuose paslaugas.
  • Laikinai apgyvendina asmenis, neturinčius nuolatinės gyvenamosios vietos.
  • Organizuoja aprūpinimą techninės pagalbos priemonėmis.
  • Organizuoja ir teikia transporto paslaugas.
  • Organizuoja ir teikia visokeriopą pagalbą neįgaliems asmenims, šeimoms, pagyvenusiems miesto gyventojams.
  • Organizuoja ir teikia paslaugas šeimoms ir vaikams.
  • Organizuoja ir teikia globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams – atrankos, konsultavimo bei mokymų organizavimo paslaugas, suteikia žinių ir kompetencijų, reikalingų auginant globojamus (rūpinamus) ir įvaikintus vaikus.
  • Siekia užtikrinti, kad visiems įvaikintiems vaikams, socialinių globėjų, globėjų giminaičių globojamiems (rūpinamiems) vaikams, šeimynų dalyvių globojamiems (rūpinamiems) vaikams bei globėjams (rūpintojams) nesusijusiems giminystės ryšiais, globėjams giminaičiams, įtėviams ar asmenims, ketinantiems jais tapti ir bendruomeniniams vaikų globos namams ir jų darbuotojams būtų prieinama ir suteikiama reikalinga konsultacinė, psichosocialinė, teisinė ir kita pagalba, siekiant tinkamo vaiko, įvaikio ugdymo ir auklėjimo šeimai artimoje aplinkoje.

Informacija atnaujinta 2019-05-06