Socialinių paslaugų centre vykdomi projektai

1. “Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro Vaikų dienos centras”

Socialinių paslaugų centras vykdo projektą “Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro Vaikų dienos centras”, kurį finansuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Šiaulių miesto savivaldybė bei labdaros ir paramos fondas “Laisvės vartai”. Vaikų dienos centras skirtas mokyklinio amžiaus vaikams, augantiems socialiai remtinose, socialinių sunkumų patiriančiose šeimose. Pagrindinis projekto tikslas – teikti kompleksinę pagalbą vaikui ir šeimai, sudarant tinkamą ugdymo ir socializacijos aplinką vaikui bei užtikrinant visavertę pedagoginę, psichologinę ir socialinę pagalbą visai šeimai. Vaikų dienos centras veikia Socialinių paslaugų centro Paramos tarnyboje (Stoties g. 9 C).

Vaikams organizuojamas nemokamas maitinimas, teikiama pagalba atliekant namų darbus, užtikrinamas pilnavertis laisvalaikis ir įvairi būrelių veikla, o visai šeimai teikiamos socialinių įgūdžių ugdymo bei palaikymo paslaugos, socialinė, pedagoginė, psichologinė pagalba. Vaikų dienos centrą lankantiems vaikams sudaromos sąlygos vaiko savitvarkos ir higienos įgūdžių ugdymui, estetiniam lavinimui, organizuojama parama maisto produktais, rūbais ir avalyne, kanceliarinėmis priemonėmis, įvairiais buities daiktais. Vaikai dalyvauja švietimo įstaigų organizuojamose edukacinėse programose, vyksta į pažintines-edukacines išvykas, lanko istorines šalies vietas.

Projekto vadovė – socialinė darbuotoja S. Baltrušaitienė. Informacija tel. Nr. (8 41) 43 19 64.

Palanga 2012 06 (4) 20130918_121702 20130918_121519

2. “Integrali pagalba į namus Šiaulių mieste”

Aprašymas: projekto tikslas – plėtoti kokybišką integralią pagalbą namuose neįgaliems vaikams, darbingo amžiaus neįgaliems asmenims, senyvo amžiaus asmenims ir teikti konsultacinę pagalbą neįgalius vaikus, darbingo amžiaus neįgaliuosius, senyvo amžiaus asmenis prižiūrintiems šeimos nariams Šiaulių mieste.

Projekto tikslinė grupė: neįgalūs vaikai darbingo amžiaus neįgalieji, senyvo amžiaus asmenys su sunkia negalia ir jų šeimos nariai Šiaulių mieste.

Projekto metu teikiamos:

 • globos paslaugos: bendravimas, maisto ir kitų prekių pirkimas, maisto paruošimas, maisto pašildymas, pagalba maitinantis, vaistų pirkimas, gyvenamųjų patalpų tvarkymas (dulkių, langų valymas, grindų plovimas, viryklės plovimas, šiukšlių išnešimas, malkų atnešimas, vandens atnešimas ir išnešimas, skalbimas kliento namuose automatine skalbimo mašina), mokesčių sumokėjimas, dokumentų tvarkymas įvairiose situacijose, esant būtinybei rūpinimasis laidotuvėmis;
 •  slaugos paslaugos: asmeninės higienos paslaugų organizavimas, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas, sveikatos priežiūros organizavimas (gydytojo iškvietimas į namus, palydėjimas į gydymo įstaigą, vaistų išrašymas), pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis, slaugos funkcijų atlikimas (pragulų profilaktika, ligonio kėlimas, vartymas, sauskelnių keitimas, drabužių patalynės keitimas, vaistų vartojimo priežiūra, jų sugirdymas, suleidimas, lašelinės infuzijos, mankšta, masažas, kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį;
 • informavimo, tarpininkavimo, konsultavimo bei atstovavimo paslaugos neįgaliesiems bei jų artimiesiems.

Projektą įgyvendina Šiaulių miesto savivaldybės administracija kartu su 3 partneriais: Šiaulių miesto savivaldybės globos namais, Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centru ir Šiaulių vyskupijos Caritu.

Projekto veiklos:

 • Mobilių komandų darbuotojų ir savanorių mokymas.
 • Neįgalių vaikų, darbingo amžiaus neįgalių asmenų, senyvo amžiaus asmenų slauga jų namuose.
 • Šeimos narių, prižiūrinčių neįgalius vaikus, darbingo amžiaus neįgalius asmenis, senyvo amžiaus asmenis, konsultavimas.

Planuojami projekto rezultatai:

 •          Apmokyti mobilių komandų darbuotojai ir savanoriai – 31.
 •          Slaugos namuose paslaugas gaunantys asmenys – 296.
 •          Konsultacijas gavę šeimos nariai – 129.

Projekto biudžetas – 903.960,00 Eur, iš jų: Europos socialinio fondo lėšos – 903.960,00 Eur.

Projekto pradžia ir pabaiga – 2016 m. gegužės 2 d. – 2019 m. gruodžio 31 d.

Projekto koordinatorius: Projektų valdymo skyriaus vyr. specialistė Inga Mituzaitė, el. paštas inga.mituzaite@siauliai.lt, tel. Nr. 8 41 383 425.

3. ,,Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą”

Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centras (toliau – Centras) dalyvauja VšĮ Valakupių reabilitacijos centro vykdomame, iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamame projekte Nr. 08.4.1.-ESFA-V-421-01-0001 „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“. EQUASS (angl. The European Quality in Social Services) – tai Europos reabilitacijos platformos iniciatyva sukurta sertifikavimo, mokymo ir konsultavimo sistema, kuri padeda įgyvendinti Savanoriškos Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos (angl. Voluntary European Quality Framework for Social Services) reikalavimus.

Centras, siekdamas užtikrinti socialinių paslaugų kokybę bei nuolatinį jų tobulinimą ir gerinimą, EQUASS Assurance kokybės sistemos įdiegimui pasirinko Centre teikiamas apgyvendinimo nakvynės namuose ir laikino apnakvindinimo paslaugas. 2017 m. rugpjūčio 8 d. buvo pateikta paraiška dalyvauti projekte „Socialinių paslaugų gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“. 2017 m. rugsėjo 1 d. Centras pateko tarp 20 atrinktų pilotinių įstaigų, kurios gavo teisę dalyvauti projekte.

Dalyvaujant EQUASS pilotiniame diegimo procese, Centro vadovas ir darbuotojai dalyvavo mokymuose, kuriuose sėmėsi žinių apie įstaigų kokybės valdymą, EQUASS principus ir reikalavimus pokyčiu valdyme, gilinosi į socialinių paslaugų rezultatų rodiklių matavimą ir vertinimą. Įstaigai buvo paskirtas EQUASS sertifikuotas konsultantas visu projekto vykdymo laikotarpiu, kuris konsultavo, vedė mokymus ir teikė pagalbą ruošiantis EQUASS auditui.

EQUASS sistema remiasi tiksliai apibrėžtais kriterijais visuose sertifikavimo lygmenyse ir naudoja specifines savęs įvertinimo ir išorinio audito procedūras. Kokybės principų pagrindu 2018 m. gruodžio 13 d. Centre atliktas vidaus auditas, kurio metu buvo įvertintas įstaigos atitikimas EQUASS kokybės standartui. 2019 m. vasario 27-28 d. atliktas išorinių nepriklausomų auditorių įvertinimas ir patikra. Išorinis auditas yra atliekamas nepriklausomo ir kompetentingo auditoriaus. Dviejų dienų vizito metu išorės auditorius siekia nustatyti ar paslaugų tiekėjas vykdo EQUASS kriterijus peržiūrėdamas pagrindinius dokumentus, bendraudamas su darbuotojais, paslaugų gavėjais bei kitomis suinteresuotomis šalimis ir taip patikrina, kaip pareiškėjas laikosi kriterijų ir kokių rezultatų pasiekė.

2019 m. kovo 28 d. Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centrui buvo įteiktas EQUASS Assurance kokybės sertifikatas, įrodantis, kad Centre teikiamos apgyvendinimo nakvynės namuose ir laikino apnakvindinimo paslaugos atitinka aukščiausius šių paslaugų kokybei keliamus reikalavimus Europos lygmeniu, atsižvelgiant į EQUASS kokybės principus. EQUASS Assurance kokybės sertifikatas suteiktas 3 metų laikotarpiui, kurio metu Centras yra įpareigotas kiekvienais metais pranešti apie veiklos efektyvumą, pažangą ir plėtrą. EQUASS sistemą ir jos veikimą prižiūri EQUASS apdovanojimų komitetas, tarptautinis įvairių Europos socialinio sektoriaus suinteresuotųjų šalių konsorciumas.

Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centras džiaugiasi gavęs patvirtinimą, jog Centre teikiamos apgyvendinimo nakvynės namuose ir laikino apnakvindinimo paslaugos atitinka aukščiausius šių paslaugų keliamus reikalavimus Europos lygmeniu.Centras įsipareigoja nuolatos tobulėti ir dėti visas pastangas, kad prisidėtų prie nuolatinio socialinių paslaugų kokybės gerinimo proceso Lietuvoje ir visoje Europoje.

Daugiau informacijos apie Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centrą, kaip EQUASS sertifikuotą įstaigą, galite rasti EQUASS svetainėje –https://equass.be/index.php/certif-system/equass-certified/certifiedorganisation/siauliu-miesto-savivaldybes-socialiniu-paslaugu-centras.

Šiauliai city Social services centre EQUASS Assurance certificate 

http://siauliuspc.lt/wp-content/uploads/2019/04/EQUASS-Assurance-certificate-Šiaulių-miesto-savivaldybės-socialinių-paslaugų-centras.pdf

4.Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro Globos centras

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 7 d. sprendimu Nr. T- 238 “Dėl Globos centro veiklos organizavimo Šiaulių miesto savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo” Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centrui pavesta vykdyti Globos centro funkcijas.

Globos centro veiklos tikslas – užtikrinti, kad visiems įvaikintiems vaikams, globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais, globėjų giminaičių globojamiems (rūpinamiems) vaikams,  globėjams giminaičiams, įtėviams ar asmenims, ketinantiems jais tapti, būtų prieinama ir suteikiama reikalinga konsultacinė, psichosocialinė, teisinė ir kita pagalba, siekiant vaiką, įvaikį tinkamai ugdyti ir auklėti šeimai artimoje aplinkoje.

Globos centro funkcijos ir paslaugos:

 1. organizuoja budinčių globotojų, globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais, globėjų giminaičių, įtėvių paiešką;
 2. konsultuoja asmenis, pageidaujančius globoti (rūpinti), įvaikinti ar tapti budinčiais globotojais, asmenis, siekiančius steigti šeimynas ir (ar) tapti šeimynos dalyviais;
 3. vykdo budinčių globotojų, globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais, globėjų giminaičių, įtėvių, šeimynų dalyvių pasirengimo globoti (rūpinti), prižiūrėti vaikus, įvaikinti bei bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų pasirengimo dirbti šiose įstaigose mokymus pagal Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programą, patvirtintą Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. BV-66 „Dėl Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programos patvirtinimo“ (toliau – GIMK programa);
 4. vertina budinčių globotojų, globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais, globėjų giminaičių, įtėvių pasirengimą globoti (rūpinti), prižiūrėti vaikus, įvaikinti pagal GIMK programą ir teikia išvados dėl jų tinkamumo globoti (rūpinti), prižiūrėti vaikus kopiją VVTAĮT įgaliotam teritoriniam skyriui.
 5. nagrinėja ir vertina fizinio asmens, norinčio steigti šeimyną, pasirengimą steigti šeimyną socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu tvirtinamuose Šeimynų nuostatuose nustatyta tvarka;
 6. vykdo tęstinius, globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais, globėjų giminaičių, įtėvių, šeimynų dalyvių mokymus pagal GIMK programas;
 7. koordinuoja pagalbos teikimą vaikams, globojamiems (rūpinamiems) globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais, globėjų giminaičių, šeimynų, bei globėjams, nesusijusiems giminystės ryšiais, globėjams giminaičiams, šeimynų dalyviams ir teikia jiems psichosocialinę, konsultacinę ar kitą pagalbą. Šios paslaugos gali būti teikiamos ir įtėviams jų pačių prašymu;
 8. vertina globėjo, nesusijusio giminystės ryšiais, globėjo giminaičio vykdomos veiklos kokybę;
 9. pagal poreikį bendradarbiauja su vaiko (jei tai neprieštarauja jo interesams) biologiniais tėvais, paruošia vaiką susitikimams su jais, dalyvauja vaiką grąžinant biologiniams tėvams. Globos centras sudaro tinkamas sąlygas vaiko biologinei šeimai ir vaikui susitikti globos centre ar kitoje sutartoje vietoje, jei tai neprieštarauja vaiko interesams;
 10. bendradarbiauja su savivaldybės administracija (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriumi ir kitais specialistais), kitomis socialinių paslaugų įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis.

Globos centro paslaugos teikiamos nemokamai.

Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. gegužės 20 d. įsakymas Nr. A1-285 „Dėl globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“pakeitimo“.

5. Asmeninio asistento paslauga

Šiaulių miesto savivaldybės administracija, kartu su projekto „Kompleksinės paslaugos šeimai Šiaulių miesto savivaldybėje“ partneriu Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centru, nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. teikia nemokamą asmeninio asistento paslaugą Šiaulių miesto gyventojams.

Asmeninio asistento paslauga – namų ir viešojoje aplinkoje (palydint ir komunikuojant) individualiai asmeniui iki 4 valandų per dieną (darbo dienomis) teikiama pagalba, padedanti įgalinti jo savarankiškumą ir užtikrinanti svarbiausias jo gyvybinės veiklos funkcijas (asmens higiena, mityba, judėjimas / mobilumas, socialiniai santykiai ir aplinka).

Asmeninio asistento paslaugos tikslas – atsižvelgiant į individualius asmens poreikius, suteikti jam individualią pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje (palydint ir komunikuojant), kuri padėtų jam gyventi bendruomenėje ir integruotis į ją, neleistų izoliuoti jo nuo bendruomenės ir skatintų jo savarankiškumą, būtiną kasdieniame gyvenime.

Teisę į asmeninio asistento paslaugą turi asmenys nuo 16 metų, kuriems Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis arba darbingumo lygis dėl fizinės (judėjimo, regos, klausos, vidaus organų sutrikimai) ir (ar) kompleksinės negalios, kuri visiškai arba vidutiniškai apriboja jų veiklą, dalyvumą (orientuotis, judėti, dirbti bei savarankiškai tvarkyti asmeninį ir socialinį gyvenimą), ir kuriems reikalinga kitų asmenų pagalba.

Paslaugos trukmė – paslauga paslaugos gavėjui bus teikiama iki 4 valandų per dieną (darbo dienomis), atsižvelgiant į paslaugos gavėjo (jo šeimos, tėvų ar globėjų) poreikį. Projekto trukmė 12 mėnesių.
Visą išsamią informaciją, susijusią su paslaugos gavimu, galite gauti kreipdamiesi į Šiaulių miesto savivaldybės Socialinių paslaugų centrą, adresu Tilžės g. 63 B, skambindami telefonu (8 41) 41 58 48 arba rašydami el. paštu: info@siauliuspc.lt. Kontaktinis asmuo socialinių programų koordinatorius Vilius Ražinskas

Asmeninio asistento paslauga finansuojama projekto „Kompleksinės paslaugos šeimai Šiaulių miesto savivaldybėje“ Nr. 08.4.1-ESFA-V-416-01-0008 lėšomis.

Informaciją tel. (8 41) 41 58 48 suteiks socialinių programų koordinatorius Vilius Ražinskas.

Informacija atnaujinta 2019-05-20