Socialinių paslaugų centre vykdomi projektai

1. “Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro Vaikų dienos centras”

Socialinių paslaugų centras vykdo projektą “Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro Vaikų dienos centras”, kurį finansuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Šiaulių miesto savivaldybė bei labdaros ir paramos fondas “Laisvės vartai”. Vaikų dienos centras skirtas mokyklinio amžiaus vaikams, augantiems socialiai remtinose, socialinių sunkumų patiriančiose šeimose. Pagrindinis projekto tikslas – teikti kompleksinę pagalbą vaikui ir šeimai, sudarant tinkamą ugdymo ir socializacijos aplinką vaikui bei užtikrinant visavertę pedagoginę, psichologinę ir socialinę pagalbą visai šeimai. Vaikų dienos centras veikia Socialinių paslaugų centro Paramos tarnyboje (Stoties g. 9 C).

Vaikams organizuojamas nemokamas maitinimas, teikiama pagalba atliekant namų darbus, užtikrinamas pilnavertis laisvalaikis ir įvairi būrelių veikla, o visai šeimai teikiamos socialinių įgūdžių ugdymo bei palaikymo paslaugos, socialinė, pedagoginė, psichologinė pagalba. Vaikų dienos centrą lankantiems vaikams sudaromos sąlygos vaiko savitvarkos ir higienos įgūdžių ugdymui, estetiniam lavinimui, organizuojama parama maisto produktais, rūbais ir avalyne, kanceliarinėmis priemonėmis, įvairiais buities daiktais. Vaikai dalyvauja švietimo įstaigų organizuojamose edukacinėse programose, vyksta į pažintines-edukacines išvykas, lanko istorines šalies vietas.

Projekto vadovė – socialinė darbuotoja S. Baltrušaitienė. Informacija tel. Nr. (8 41) 43 19 64.

Palanga 2012 06 (4) 20130918_121702 20130918_121519

2. “Integrali pagalba į namus Šiaulių mieste”

Aprašymas: projekto tikslas – plėtoti kokybišką integralią pagalbą namuose neįgaliems vaikams, darbingo amžiaus neįgaliems asmenims, senyvo amžiaus asmenims ir teikti konsultacinę pagalbą neįgalius vaikus, darbingo amžiaus neįgaliuosius, senyvo amžiaus asmenis prižiūrintiems šeimos nariams Šiaulių mieste.

Projekto tikslinė grupė: neįgalūs vaikai darbingo amžiaus neįgalieji, senyvo amžiaus asmenys su sunkia negalia ir jų šeimos nariai Šiaulių mieste.

Projekto metu teikiamos:

  • globos paslaugos: bendravimas, maisto ir kitų prekių pirkimas, maisto paruošimas, maisto pašildymas, pagalba maitinantis, vaistų pirkimas, gyvenamųjų patalpų tvarkymas (dulkių, langų valymas, grindų plovimas, viryklės plovimas, šiukšlių išnešimas, malkų atnešimas, vandens atnešimas ir išnešimas, skalbimas kliento namuose automatine skalbimo mašina), mokesčių sumokėjimas, dokumentų tvarkymas įvairiose situacijose, esant būtinybei rūpinimasis laidotuvėmis;
  •  slaugos paslaugos: asmeninės higienos paslaugų organizavimas, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas, sveikatos priežiūros organizavimas (gydytojo iškvietimas į namus, palydėjimas į gydymo įstaigą, vaistų išrašymas), pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis, slaugos funkcijų atlikimas (pragulų profilaktika, ligonio kėlimas, vartymas, sauskelnių keitimas, drabužių patalynės keitimas, vaistų vartojimo priežiūra, jų sugirdymas, suleidimas, lašelinės infuzijos, mankšta, masažas, kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį;
  • informavimo, tarpininkavimo, konsultavimo bei atstovavimo paslaugos neįgaliesiems bei jų artimiesiems.

Projektą įgyvendina Šiaulių miesto savivaldybės administracija kartu su 3 partneriais: Šiaulių miesto savivaldybės globos namais, Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centru ir Šiaulių vyskupijos Caritu.

Projekto veiklos:

  • Mobilių komandų darbuotojų ir savanorių mokymas.
  • Neįgalių vaikų, darbingo amžiaus neįgalių asmenų, senyvo amžiaus asmenų slauga jų namuose.
  • Šeimos narių, prižiūrinčių neįgalius vaikus, darbingo amžiaus neįgalius asmenis, senyvo amžiaus asmenis, konsultavimas.

Planuojami projekto rezultatai:

  •          Apmokyti mobilių komandų darbuotojai ir savanoriai – 31.
  •          Slaugos namuose paslaugas gaunantys asmenys – 296.
  •          Konsultacijas gavę šeimos nariai – 129.

Projekto biudžetas – 903.960,00 Eur, iš jų: Europos socialinio fondo lėšos – 903.960,00 Eur.

Projekto pradžia ir pabaiga – 2016 m. gegužės 2 d. – 2019 m. gruodžio 31 d.

Projekto koordinatorius: Projektų valdymo skyriaus vyr. specialistė Inga Mituzaitė, el. paštas inga.mituzaite@siauliai.lt, tel. Nr. 8 41 383 425.

3. ,,Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą”

Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centras (toliau – Centras) dalyvauja VšĮ Valakupių reabilitacijos centro vykdomame, iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamame projekte Nr. 08.4.1.-ESFA-V-421-01-0001 „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“. EQUASS (angl. The European Quality in Social Services) – tai Europos reabilitacijos platformos iniciatyva sukurta sertifikavimo, mokymo ir konsultavimo sistema, kuri padeda įgyvendinti Savanoriškos Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos (angl. Voluntary European Quality Framework for Social Services) reikalavimus.

Centras, siekdamas užtikrinti socialinių paslaugų kokybę bei nuolatinį jų tobulinimą ir gerinimą, EQUASS Assurance kokybės sistemos įdiegimui pasirinko Centre teikiamas apgyvendinimo nakvynės namuose ir laikino apnakvindinimo paslaugas. 2017 m. rugpjūčio 8 d. buvo pateikta paraiška dalyvauti projekte „Socialinių paslaugų gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“. 2017 m. rugsėjo 1 d. Centras pateko tarp 20 atrinktų pilotinių įstaigų, kurios gavo teisę dalyvauti projekte.

Dalyvaujant EQUASS pilotiniame diegimo procese, Centro vadovas ir darbuotojai dalyvavo mokymuose, kuriuose sėmėsi žinių apie įstaigų kokybės valdymą, EQUASS principus ir reikalavimus pokyčiu valdyme, gilinosi į socialinių paslaugų rezultatų rodiklių matavimą ir vertinimą. Įstaigai buvo paskirtas EQUASS sertifikuotas konsultantas visu projekto vykdymo laikotarpiu, kuris konsultavo, vedė mokymus ir teikė pagalbą ruošiantis EQUASS auditui.

EQUASS sistema remiasi tiksliai apibrėžtais kriterijais visuose sertifikavimo lygmenyse ir naudoja specifines savęs įvertinimo ir išorinio audito procedūras. Kokybės principų pagrindu 2018 m. gruodžio 13 d. Centre atliktas vidaus auditas, kurio metu buvo įvertintas įstaigos atitikimas EQUASS kokybės standartui. 2019 m. vasario 27-28 d. atliktas išorinių nepriklausomų auditorių įvertinimas ir patikra. Išorinis auditas yra atliekamas nepriklausomo ir kompetentingo auditoriaus. Dviejų dienų vizito metu išorės auditorius siekia nustatyti ar paslaugų tiekėjas vykdo EQUASS kriterijus peržiūrėdamas pagrindinius dokumentus, bendraudamas su darbuotojais, paslaugų gavėjais bei kitomis suinteresuotomis šalimis ir taip patikrina, kaip pareiškėjas laikosi kriterijų ir kokių rezultatų pasiekė.

2019 m. kovo 28 d. Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centrui buvo įteiktas EQUASS Assurance kokybės sertifikatas, įrodantis, kad Centre teikiamos apgyvendinimo nakvynės namuose ir laikino apnakvindinimo paslaugos atitinka aukščiausius šių paslaugų kokybei keliamus reikalavimus Europos lygmeniu, atsižvelgiant į EQUASS kokybės principus. EQUASS Assurance kokybės sertifikatas suteiktas 3 metų laikotarpiui, kurio metu Centras yra įpareigotas kiekvienais metais pranešti apie veiklos efektyvumą, pažangą ir plėtrą. EQUASS sistemą ir jos veikimą prižiūri EQUASS apdovanojimų komitetas, tarptautinis įvairių Europos socialinio sektoriaus suinteresuotųjų šalių konsorciumas.

Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centras džiaugiasi gavęs patvirtinimą, jog Centre teikiamos apgyvendinimo nakvynės namuose ir laikino apnakvindinimo paslaugos atitinka aukščiausius šių paslaugų keliamus reikalavimus Europos lygmeniu.Centras įsipareigoja nuolatos tobulėti ir dėti visas pastangas, kad prisidėtų prie nuolatinio socialinių paslaugų kokybės gerinimo proceso Lietuvoje ir visoje Europoje.

Daugiau informacijos apie Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centrą, kaip EQUASS sertifikuotą įstaigą, galite rasti EQUASS svetainėje –https://equass.be/index.php/certif-system/equass-certified/certifiedorganisation/siauliu-miesto-savivaldybes-socialiniu-paslaugu-centras.

Šiauliai city Social services centre EQUASS Assurance certificate 

http://siauliuspc.lt/wp-content/uploads/2019/04/EQUASS-Assurance-certificate-Šiaulių-miesto-savivaldybės-socialinių-paslaugų-centras.pdf

Informaciją tel. (8 41) 41 58 48 suteiks socialinių programų koordinatorius Vilius Ražinskas.

Informacija atnaujinta 2019-05-20