ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO GLOBOS CENTRAS

GIMK1

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 7 d. sprendimu Nr. T- 238 “Dėl Globos centro veiklos organizavimo Šiaulių miesto savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo” Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centrui pavesta vykdyti Globos centro funkcijas.

Pagrindinis Globos centro veiklos tikslas – užtikrinti, kad visiems įvaikintiems vaikams, socialinių globėjų, globėjų giminaičių globojamiems (rūpinamiems) vaikams, šeimynų dalyvių globojamiems (rūpinamiems) vaikams bei globėjams (rūpintojams) nesusijusiems giminystės ryšiais, globėjams giminaičiams, įtėviams ar asmenims, ketinantiems jais tapti ir bendruomeniniams vaikų globos namams ir jų darbuotojams būtų prieinama ir suteikiama reikalinga konsultacinė, psichosocialinė, teisinė ir kita pagalba, siekiant tinkamo vaiko, įvaikio ugdymo ir auklėjimo šeimai artimoje aplinkoje.

Globos centro funkcijos ir paslaugos:

  1. organizuoja budinčių globotojų, socialinių globėjų, globėjų giminaičių, įtėvių paiešką;
  2. konsultuoja asmenis, pageidaujančius globoti (rūpintis), įvaikinti ar tapti budinčiais globotojais, asmenis, siekiančius steigti šeimynas;
  3. organizuoja ir veda budinčių globotojų, socialinių globėjų, globėjų giminaičių, įtėvių, šeimynų dalyvių pasirengimo globoti (rūpintis), prižiūrėti vaikus, įvaikinti mokymus pagal Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VVTAĮT) direktoriaus patvirtintas Globėjų ir įtėvių mokymo ir konsultavimo programas (toliau – GIMK programos);
  4. vertina budinčių globotojų, socialinių globėjų, globėjų giminaičių, įtėvių pasirengimą globoti (rūpintis), prižiūrėti vaikus, įvaikinti pagal GIMK programas ir teikia siūlymus savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui (toliau – VTAS) išvadą apie jų tinkamumą globoti (rūpintis),prižiūrėti įvaikinti rengti;
  5. nagrinėja ir vertina fizinio asmens, norinčio steigti šeimyną, pasirengimą steigti šeimyną socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu tvirtinamuose Šeimynų nuostatuose nustatyta tvarka;
  6. vykdo tęstinius, socialinių globėjų, globėjų giminaičių, įtėvių, šeimynų dalyvių mokymus pagal GIMK programas;
  7. koordinuoja pagalbos teikimą vaikams, globojamiems (rūpinamiems) socialinių globėjų, globėjų giminaičių, šeimynų, bei socialiniams globėjams, globėjams giminaičiams, šeimynų dalyviams ir teikia jiems psichosocialinę, konsultacinę ar kitą pagalbą. Šios paslaugos gali būti teikiamos ir įtėviams, jiems patiems prašant;
  8. vertina socialinio globėjo, globėjo giminaičio vykdomos veiklos kokybę teisės aktų nustatyta tvarka;
  9. pagal poreikį bendradarbiauja su vaiko (jei tai neprieštarauja jo interesams) biologiniais tėvais, paruošia vaiką susitikimams su biologiniais tėvais, dalyvauja vaiką grąžinant biologiniams tėvams. Globos centras sudaro tinkamas sąlygas vaiko biologinei šeimai ir vaikui susitikti globos centre ar kitoje sutartoje vietoje, jei tai neprieštarauja vaiko interesams;
  10. bendradarbiauja su savivaldybės administracija (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriumi ir kitais specialistais), kitomis socialinių paslaugų įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis.

Globos centro paslaugos teikiamos nemokamai.

Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. sausio 19 d. įsakymas Nr. A1-28 „Dėl globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Globos centro darbuotojų kontaktiniai duomenys:

Vardas, pavardė Pareigos Telefono Nr. El. paštas
Asta Lučinskienė Socialinė darbuotoja 8 677 04 696 asta.lucinskiene@siauliuspc.lt
Eglė Ignotė Socialinė darbuotoja 8 601 77 973 egle.ignote@siauliuspc.lt
Jūratė Vadeikienė Socialinė darbuotoja 8 677 04 715 jurate.vadeikiene@siauliuspc.lt
Lina Kalvelienė Socialinė darbuotoja 8 601 77 390 lina.kalveliene@siauliuspc.lt
Justina Petrevičienė Socialinė darbuotoja 8 601 77 972 justina.petreviciene@siauliuspc.lt
Aldona Simonaitiėnė Socialinė darbuotoja 8 684 32 731 aldona.simonaitiene@siauliuspc.lt

Violeta Alejūnienė

 

Socialinė darbuotoja (globos koordinatorė ir GIMK atestuota socialinė darbuotoja) 8 684 32 571 violeta.alejuniene@siauliuspc.lt
Jurgita Žaliūkienė GIMK atestuota socialinė darbuotoja 8 670 14 505 jurgita.zaliukiene@siauliuspc.lt
Aušra Varneckienė Psichologas 8 678 14 409

 

PLANUOJAMI MOKYMAI:

Pagrindiniai  mokymai norintiems tapti globėjais (rūpintojais), budinčiais globotojais, įtėviais pagal GIMK programą: 2019-06-05, 17.00 val.

Tęstiniai mokymai esamiems globėjams (rūpintojams):

2019-05-14, 17.00 val., mokymų tema „Pozityvaus elgesio skatinimas“.

2019-05-28, 17.00 val., mokymų tema „Atsakomybės už save skatinimas“.

Savitarpio paramos grupės:

Esamiems globėjams (rūpintojams) – 2019-05-02, 17.00 val.,

Budintiems globotojams – 2019-05-16, 14.00 val.

Informacija atnaujinta 2019-05-06