KVIEČIAME ŠEIMAS, AUGINANČIAS VAIKUS SU SUNKIA NEGALIA, KREIPTIS DĖL BŪSTO IR GYVENAMOSIOS APLINKOS PRITAIKYMO.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. A1-360 „Dėl šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, socialinio saugumo stiprinimo pritaikant būstą ir gyvenamąją aplinką 2018 metais tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintas Šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, socialinio saugumo stiprinimo pritaikant būstą ir gyvenamąją aplinką 2018 metais tvarkos aprašas (toliau – Aprašas).

BŪSTO IR GYVENAMOSIOS APLINKOS PRITAIKYMAS 

Vadovaujantis Aprašu pritaikant būstą vaikui su sunkia negalia gali būti perkama įranga (mobilūs keltuvai, perkėlimo sistemos ir t.t.) ir (ar) atliekami būsto pritaikymo darbai jo viduje ir (ar) išorėje, taip pat, esant vaiko sensorinės sistemos sutrikimų, gali būti perkamos sensorinės pagalbos priemonės (spaudimo, supimo ir panašūs įrenginiai, pasunkintos antklodės, liemenės, garso slopinimo įranga, vizualinių stimuliacijų įranga ir pan.), jei jos nenurodytos Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. A1-338 „Dėl Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ arba šių priemonių neteikia Techninės pagalbos neįgaliesiems centras prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

REIKALAVIMAI PRITAIKOMAM BŪSTUI 

Reikalavimai pritaikomam būstui:

  1. būstas yra vaiko su sunkia negalia, kuriam prašoma pritaikyti būstą, deklaruota ir faktinė nuolatinė gyvenamoji vieta;
  2. būstas turi priklausyti nuosavybės teise vaikui su sunkia negalia ar jo artimiesiems giminaičiams, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, arba savivaldybei (socialinis būstas);
  3. būsto savininkui nėra apribotos daiktinės teisės į būstą, išskyrus hipoteką. Ši nuostata nėra taikoma, jei vaikui su sunkia negalia perkamos sensorinės pagalbos priemonės arba mobilūs keltuvai (įskaitant kopiklius laiptais);
  4. būsto savininkas arba butų ir kitų patalpų savininkai sutinka, kad jam (jiems) priklausantis būstas arba atitinkamai daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektai būtų pritaikyti, arba savivaldybės administracijos nustatyta tvarka savivaldybės administracijos direktorius ar savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas (pavaduotojai) (savivaldybės vykdomoji institucija) yra priėmę sprendimą dėl daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų pritaikymo neįgaliojo specialiesiems poreikiams ir įtraukimo į būsto pritaikymo eilę, jei toks pritaikymas finansuojamas ne iš bendrojo naudojimo objektų savininkų lėšų, jei butų ir kitų patalpų savininkų susirinkime priimamas sprendimas daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų neįgaliojo specialiesiems poreikiams nepritaikyti;
  5. dėl būsto teisinio statuso nėra iškelta civilinė byla (dėl arešto, nuosavybės nustatymo ir t. t.);
  6. naujos statybos būstas baigtas statyti ir pripažintas tinkamu naudoti;
  7. būstas įregistruotas Nekilnojamojo turto registre;
  8. būstas nėra nuomojamas (išskyrus socialinį ar savivaldybei nuosavybės teise priklausantį būstą).

REIKALINGI DOKUMENTAI 

Pareiškėjas pateikia:

  1. laisvos formos prašymą pritaikyti būstą. Prašyme pareiškėjas nurodo savo vardą, pavardę, vaiko su sunkia negalia, kuriam prašoma pritaikyti būstą, vardą ir pavardę, gyvenamąjį adresą ir prašomo pritaikyti būsto adresą. Pareiškėjas taip pat turi patvirtinti, kad nėra pateikęs kito prašymo tam pačiam vaikui su negalia.
  2. Kartu su prašymu pareiškėjas pateikia šiuos dokumentus ar jų patvirtintas kopijas:

2.1. vaiko su sunkia negalia neįgaliojo pažymėjimo kopiją, jeigu Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – NDNT) duomenų bazėje nėra informacijos apie nustatytą neįgalumo lygį;

2.2. vaiko su sunkia negalia ir pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

2.3. laisvos formos rašytinį būsto savininko sutikimą, kuriame nurodomas būsto savininko vardas ir pavardė bei būsto, kurį leidžiama pritaikyti, adresas, leisti pritaikyti būstą, jei prašoma pritaikyti būstą asmeniui, kuris nėra būsto savininkas, arba daugumos daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų sutikimą (sutikime nurodomi minėtų patalpų savininkų vardai ir pavardės), jei prašoma vaiko su sunkia negalia specialiesiems poreikiams pritaikyti daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektus. Jeigu butų ir kitų patalpų savininkų susirinkime priimamas sprendimas daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų vaiko su sunkia negalia specialiesiems poreikiams nepritaikyti, pareiškėjas pateikia šį sprendimą arba patvirtintą jo kopiją;

2.4. išrašą iš asmens medicinos dokumentų (forma Nr. 027/a „Medicinos dokumentų išrašas/siuntimas“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-120 „Dėl privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų bei privalomų sveikatos statistikos ataskaitų formų patvirtinimo“.

BŪSTO PRITAIKYMO IŠLAIDŲ FINANSAVIMAS 

Vieno būsto pritaikymo išlaidoms (išskyrus keltuvų (liftų) pirkimo (arba gamybos) ir įrengimo išlaidas) dengti gali būti skiriama ne didesnė kaip 140 bazinių socialinių išmokų dydžio suma (5320 eurų).

DOKUMENTŲ PATEIKIMAS IR INFORMACIJOS TEIKIMAS 

Dokumentus galite pateikti Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centre, Tilžės g. 63 B, Šiauliai. Informaciją teikia Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro socialinio darbo organizatorė Regina Tučkienė, tel. (8 41) 41 58 48.