Pagalbos į namus paslaugos – yra visuma paslaugų, kuriomis asmeniui (šeimai) teikiama kompleksinė, bet nuolatinės specialistų priežiūros nereikalaujanti pagalba. Tai asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje bei dalyvauti visuomenės gyvenime.

Teisę į pagalbos į namus paslaugas turi:

 • Lietuvos Respublikos piliečiai, deklaravę gyvenamąją vietą Šiaulių mieste;
 • užsieniečiai, taip pat asmenys be pilietybės, turintys leidimą nuolat ar laikinai gyventi
 • Lietuvos Respublikoje ir deklaravę gyvenamąją vietą Šiaulių mieste;
 • kiti asmenys Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse numatytais atvejais ir gyvenantys Šiaulių mieste.

Pagalbos į namus paslaugos gavėjai:

 • senyvo amžiaus vieniši asmenys ar jų šeimos;
 • suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos;
 • kiti asmenys (laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo netekę asmenys).

Dėl pagalbos į namus paslaugų gavimo asmuo ar jo globėjas, rūpintojas kreipiasi į Centrą ir užpildo prašymą-paraišką bei pateikia šiuos dokumentus:

 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą ar asmens tapatybės kortelę, ar leidimą laikinai gyventi
 • Lietuvoje (ne ES valstybių narių piliečiai);
 • pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažymą, patvirtinančią, kad jis įtrauktas į
 • gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą (tik tuo atveju, kai Lietuvos Respublikos piliečio pase ar leidime nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje nėra atitinkamo įrašo apie gyvenamąją vietą arba nėra duomenų gyvenamosios vietos apskaitos dokumentuose);
 • pažymą apie asmens (šeimos) pajamas.
 • Veikdami asmens (šeimos) ar visuomenės socialinio saugumo interesais, prašymą dėl pagalbos į namus paslaugų skyrimo asmeniui (šeimai) gali pateikti bendruomenės nariai ar kiti suinteresuoti asmenys, nurodę priežastį, dėl kurios asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar globėjas negali to padaryti pats.
 • Prašyme-paraiškoje suteikti pagalbos į namus paslaugas nurodomi asmens duomenys, jo (šeimos narių) veiklos pobūdis ir kita finansinėms galimybėms mokėti už socialines paslaugas įvertinti būtina informacija.

Asmens (šeimos) pagalbos į namus paslaugų poreikio nustatymas

 • Centras, gavęs raštišką prašymą dėl pagalbos į namus, ne vėliau kaip per 7 darbo dienas privalo nustatyti asmens (šeimos) pagalbos į namus poreikį.
 • Asmenų (šeimos) pagalbos į namus paslaugų poreikį nustato Centro direktoriaus įgalioti asmenys ar jo įsakymu sudaryta Pagalbos į namus poreikio nustatymo komisija.
 • Asmens (šeimos) pagalbos į namus paslaugų poreikis paslaugų teikimo laikotarpiu peržiūrimas pasikeitus aplinkybėms ar asmens sveikatos būklei ir ne rečiau kaip kartą per metus.

Pagalbos į namus teikimas

 • Pagalbos į namus paslaugų sudėtis konkrečiam asmeniui gali būti skirtinga atsižvelgiant į jo poreikius, bet turi susidėti ne mažiau kaip iš 3 paslaugų.
 • Pagalbos į namus paslaugų teikimo trukmė – nuo dviejų iki trijų valandų per dieną.
 • Pagalba į namus teikiama ne rečiau nei 2 kartus per savaitę.

Mokėjimas už pagalbos į namus paslaugas

 • Mokėjimo už pagalbos į namus paslaugas dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens (šeimos) gaunamas pajamas.

Pagalbos į namus paslaugų įkainiai

Pagalbos į namus paslaugos teikiamos tarnybos darbo valandomis ir darbo dienomis.

Informacija apie pagalbos į namus paslaugas teikiama Tel.: (8 41) 37 01 29